اهمیت و نتايج معماري سازماني

جان زكمن انگيزه اساسی خود از ارائه آموزش سازمانی را “حل اشکال مرتبط به پيچيدگي سيستم هاي اطلاعاتي و بهبود اداره بر آن” مي داند. وي پيچيدگي را نه تنها از بعد بزرگ شدن سيستم ها بلكه مرتبط به عوامل مختلفی نظير توزيع شدگي جغرافيائي سيستم ها، احتیاج به تغييرات سريع سيستم ها به علت رشد سريع بازار تجارت، نيازمنديرهاي بخصوص و كليدي شدن جايگاه فناوري اطلاعات در سازمان ها مي داند.

اکنون مزایای و علل استفاده از آموزش سازمانی را دارای اين موارد مي دانند:

– كاهش قیمت هاي فناوري اطلاعات

-کم کردن هزينه مديريت پيچيدگي ها

– پاک کردن افزونگي

– جوای به نرخ تغييرات تخصصی

– احتیاج به اشتراك گذاري اطلاعات

– برون سپاري

– علل مرتبط به شرايط آينده

پراهمیت ترین نتايج معماري سازماني

پراهمیت ترین آموزش سازمانی را بايد بهبود شیوه ها و فرآیند ها در ماموريت هاي سازماني، بوجود آوردن نظامي يكدست و قابل قیاس در توصيف سيستم ها و يكپارچگي دانست.بصورت اساسی “چارچوب” وسيله اي براي بخش بندي اشياء است و از آنجاكه عنوان ما مرتبط به سازمان است، اشياء مورد نظر همچنین توصيفاتي از بعد ها و زمینه هاي سازمان هستند.

اين توصيفات(مدل ها) بواسطه هر شخصی كه به آن ها نیاز داشته باشد، دارای استفاده است به شرطي كه اجازه دسترسي به آن ها را داشته باشد. درست كننده چنين توصيفاتي، متخصصان در حوزه مرتبط به آن مدل هستند. مي‌ توان سازمان را به ساختمانی مشابه كرد.با ما در ادامه ی مقاله ی آموزش سازمانی همراه باشید.

اگر ساخت يك ملك را به عنوان نمونه در نظر بگيريم، مالك آنچه را در فکر خود دارد (توصيف اساسی از شكل و خصوصيات ساختمان) به معمار ساختمان مي‌ گويد تا اين توصيفات را بطور “اشكال و نقشه هاي” ساختماني درآورد. حال ایده های مالك از ساختمان به مدلی تبديل شده كه دارای ساخت توسط سازنده مي‌ باشد، به اين صورت پردازش معماري ساختماني سبب به توليد ساختمان مي‌شود.

براي هر سازمان حداقل دو چارچوب موجود است، يكي چارچوبي از نوع هاي پايه كه توصيف كننده “شرایط فعلي ” سازمان است و به آن چارچوب معماري وجود داشته گويند و ديگري كه “شرایط آينده “(بعد از اعمال معماري سازماني) را معین مي‌ كند و آن را چارچوب معماري مطلوب نامگذاری می کنند.

مورد مهم اين است كه اگر از “مدل هاي پايه ” براي توصيف يك سازمان به کار برده شود، تا وقتی که تغييري در تخصص سازمان بوجود نيامده، احتیاجی به تغيير مدل ها نيست.با ما در ادامه ی محتوا ی آموزش سازمانی همراه باشید.

چارچوب زكمن

چارچوب معماري زکمن که به مدلی جدول مندليف مدل هاي معماري به شمار مي‌آيد، چارچوب مرجعي است که شش بعد اطلاعات، پردازش ها، مکان ها، افراد، رويدادها و مقاصد را تحت پوشش قرار مي‌ دهد. چارچوب زکمن نقشي کليدي در بوجود آوردن چارچوب هاي ديگر، مثل “چارچوب معماري فدرال” داشته است.

جان زکمن، عرضه کننده چارچوب فوق، كه از پيشكسوتان “معماري سازماني”به شمار آمده و اکنون او را بعنوان پدر اين علم مي‌ دانند، معماري سازماني را اهمیتی غيرقابل اجتناب براي سازمان هاي بزرگ مي‌ داند.اگرچه امروزه چارچوب زكمن اندازه ای قديمي شده و تطابق با احتیاج های روز نمي باشد.

ولی همچنان به عنوان مرجع و منبعي براي معماري سازماني به شمار مي آيد، بدين طور كه مفاهيم و چارچوب هاي بروز كه با دقت به احتیاج های روز و دانش جديد پیشرفت توسعه يافته اند، ايده هاي جدید خود را از اين چارچوب مادر گرفته و آن را تطبیق احتیا ها و وضعیت خاص خود شكل داده اند.

امروزه جان زكمن اعتقاد دارد چارچوب وي نقش “يك ابزار تفكر” را بازي مي كند، بصورتیکه به معماران و مديران یاری مي كند حیطه ها و بعد ها را جداسازي و منظم كنند. چارچوب معماري زكمن اثر مستقيمي بر بیشتر چارچوب هاي بعدي و مفاهيم معماري داشته است.ما را در ادامه ی محتوای آموزش سازمانی همراهی کنید.

نقاط مفید چارچوب زكمن

– فراگيري و كار با آن راحت است.

– جامع و هم جانبه است، تمام ديدگاه ها و بعد ها را پوشش مي دهد.

 – مبتني بر مجموعه اي از توصيفات پايه با اسم مدل هاي معماري است.

در این وقت باید معین شود که معماری سازمانی به جهت برطرف کردن چه مشکلاتی در سازمان است و چه عللی سبب شده است تا احتیاج به تعریف معماری سازمانی احساس شود. مقاصد معماری سازمانی باید به روشنی معین شده و معماری همچنین در نهایت به شیوه ای تعریف و پیاده‌سازی شود تا مقاصد مذکور محقق شوند.

همواره طرح‌ های معماری سازمانی در جهت بوجود آوردن تحول برای جبران مشکلات جاری و یا دستیابی به مقاطع بالاتری از کارایی تعریف می‌شوند. این مقاصد احتمال دارد در هر سازمان نسبت به سازمان دیگر اختلاف هایی داشته باشند در نتیجه پیش از اقدام سازمان به تعریف و آماده سازی معماری باید مقاصد آن به روشنی معین گردد.

چارچوب C4ISR

با وجود آن که در بیشتر متون به چارچوب زكمن به عنوان نخستین چارچوب معماري سامانه هاي اطلاعاتي اشاره مي‌ شود، اما بايد بیان کرد كه تلاشي كه در وزارت دفاع آمريكا در سبب معماري سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي انجام گرفت.

مستقل از چارچوب زكمن و مسائل بیان شده در آن بود. C4ISR كه در اول براي معماري سامانه هاي ارتباطي و اطلاعاتي در صحنة کار های نظامي‌تدوين شده بود، رفته رفته جاي خود را به صورت يك راه حل ممتاز براي پرداختن به معماري در زمینه هاي ديگر همچنین باز كرد. چارچوب C4ISR بر عکس زكمن كه دارای شش ديدگاه مي‌ شد از سه نظریه تشكيل شده كه با هم اختلاف عمده دارند. اين سه نظریه عبارتند از :

– ديدگاه عملياتي : اين ديدگاه بیان كننده وظايف و عملكرد هاي گره هاي عملياتي و گردش اطلاعات میان اين گره ها در سبب انجام عمليات نظامي‌است. با به کار بردن از نماد هاي گرافيكي مي‌توان گره ها و عناصر عملياتي، چطور انجام و پشتيباني عمليات، شیوه گردش و تبادل اطلاعات میان گره ها را معین نمود.

– ديدگاه سيستمي : اين نظریه بیان كننده سيستم هاي اطلاعاتي و چگونگي ارتباط میان آن ها در سبب انجام يا پشتيباني يك عمليات نظامي‌است. آنچه كه مشخص کننده نقش فناوري در یاری به انجام بهتر ماموريت هاي نظامي‌بوده، در این مقاله آموزش سازمانی بیان مي‌ شود. از نظریه عملياتي كه به ديدگاه سيستمي‌ داخل شويم، گره هاي عملياتي با سيستم هاي اطلاعاتي و فواصل با خطوط منتقل کننده اطلاعات جايگزين مي‌ شوند.

– نظریه تكنيكي : اين نظریه بیان كننده قوانين، مشخصات و الزامات معین شده براي هر سيستم در سبب نيل به مقاصد و وظايف تعريف شده آن است. در واقعیت مقصود از اين نظریه، ضمانت تطابق در عملكرد سيستم ها با انتظارات نظر های شده از آن ها است. ما را در محتوای آموزش سازمانی همراه باشید.

با ما در سئو تهران همراه باشید.

شماره تماس و ارتباط در تلگرام و واتساپ

09367511706

“شما می توانید ما را در شبکه های اجتماعی Facebook ،Telegram و instagram دنبال کنید“

پشتیبانی سایت

اداره پیج اینستاگرام

ادمین اینستاگرام