انجام دقیق معماری سازمانی چگونه است

قبل از پرداختن به انجام معماری سازمانی باید بگوییم که دنیای تخصص بصورت مداوم در حال عوض شدن است. فناوری های بروز به ما ذخیره زمان و پول را وعده می ‏دهند. تلفیق مالکیت ها، تعادل قدرت را به جهت صنایع یکپارچه سوق می دهند.وسوسه ‏تخصص های جدید ، انتظارات زیادی در کاربران و مشتریان بوجود می آورد. و ‏رقابت جهانی یک تهدید ثابت و جدی برای بقای تخصص بوجود می آورد.‏

به علت هیجان ناشی از تغییرات تخصص، یک احتیاج روز افزون در مردم بوجود آمده تا سازمان هایشان را در یک ‏شرایط یکپارچه تر ببینید.این عنوان به طور یک نیاز در آمده تا ببینیم در سازمان هایمان چه می ‏گذرد. رهبران تخصص می پرسند،چطور؟ چه وقت؟ کجا؟ چرا؟ چه فردی چکارمی کند؟ چه ابزار هایی احتیاج ‏دارد تا کار را انجام دهد؟” جواب به این سوال ها اساس معماری سازمانی را صورت می دهد.‏

اکنون درباره ابزار ها و فناوری های مورد احتیاج برای آشنایی سازمان مدرن بیشتر سخن می گویند و می ‏نویسند. این ابزار ها و فناوری ها دارای موارد زیر است: مدلسازی پردازش حرفه، فناوری های شیء گرا، ‏مدیریت شناخت و انبارداری داده. هرچند هیچ یک از این ابزار ها و فناوری ها ی مجزا سازمان را ‏بصورت اساسی بیان نمی کنند.ما را در مقاله ی انجام معماری سازمانی همراهی کنید.

ولی هر کدام به صورت قسمت کوچکی در پازل معماری سزمانی اثرگذار هستند. ‏در موارد پیچیده، این قسمت ها در کنارهم هماهنگ نمی شوند. هر یک ازاین ابزار ها یا فناوری ها، ‏نسبتاً، یک زمینه جداگانه از سازمان را بیان می کند، و به یک پرسش خاص در یک پرسپکتیو خاص ‏برای یک زمینه خاص جواب می دهد، بدون آن که به مفهوم کلی توجهی کند. تجمیع فناوریهای نا ‏همگون در یک نوع توصیف کاربردی و پر فایده از سازمان، هدف معماری ‏سازمانی است.

تعریف‎ ‎معماري‎

مفهوم از‎ “‎معماري‎” ‎معین کردن ساختار كلي سيستم و ‏شیوه هایی است كه اين ساختار را توانا ‎به تامين ‏خصوصیت های كليدي‎ ‎سيستم مي‌ نمايد.‏‎اين خصوصیت های مرتبط به يكي از نکات ‏وظيفه‌مندي،كارآيي، مسايل و محدوديت‌ هاي‎ ‎اقتصادي، مدل ‏فناوري و يا مصالح مورد ‏کاربرد، وضوح طرح، توانایی ‏استفاده‌ی مجدد،‎ ‎قابليت تغيير در سيستم‌ هاي بزرگ ‏‏(پويايي)، توانایی درك و جنبه هاي هنري است.‏‎

در نتیجه لغت معماري علاوه بر وجوه‎ “‎ساختاري‎”‎، ‏دربردارنده‌ی وجوه‎ “‎رفتاري‎” ‎همچنین ‎هست.‏‎معمار اساسا يك طراح سطح بالا نيست، بلكه طراحي است ‏كه در قسمت های متفاوت با سيستم‎ ‎درگير است و در مراحل ‏متفاوت يك ‏پروژه، اجزا را به يكديگر پيوند مي‌ دهد‎.ما را در مقاله ی انجام معماری سازمانی دنبال کنید.

معمار در بیشتر موارد مي‌‌ تواند ابداع كننده و مخترع ‏باشد. او فقط يك مدير پروژه‎ ‎يا متخصص حرفه ای نيست، ‏بلكه بيشترين نقش را در ‏برقراري ارتباط ايفا مي‌ نمايد. ‏يك‎ ‎معمار باتجربه طرح خود را با دقت به آينده و ‏تغييرات احتمالي درست و ارايه‎ ‎مي‌نمايد، هراندازه كه ‏زندگي ‏يك معمار به صورت معمول دنباله‌اي طولاني از تصميمات‎ ‎‏نيمه بهينه است كه اساسا در فضايي تاريك و روشن اتخاذ ‏شده‌اند.‏

توصيف معماري اطلاعات

معنای “معماري اطلاعات” قابل قياس با معنای “معماري ‏ساختمان” است. نقشه‌‌ هاي ساختمان دارای برداشت‌‌ هاي ‏نخست در مورد الكتريسيته، لوله‌‌كشي، كابل‌‌كشي، ‏ورودي‌‌ ها، خروجي‌‌ ها، پله‌‌ها و آسانسورهاست. به علاوه، ‏نقشه‌‌ ها نظر هایی را در مورد طراحي كلي ساختمان ‏دارای ساخت از جمله تعداد طبقات، ديوار هاي دروني و ‏بيروني و كيفيت پشت بام عرضه مي‌‌ نمايد.همراه ما در مقاله ی انجام معماری سازمانی باشید.

همینطور نقشه‌‌ هاي ‏ديگري كه در سطح پايين‌‌تر مشخص کننده ی چيدمان تجهيزات ‏به كار رفته و درست کردن مواد مورد احتیاج است، اين معماري ‏را کامل مي‌‌ کند.‏عرضه ی يك معماري مناسب از ساختمان به همراه طرحي است ‏كه با در گمان گرفتن شرایط آينده باشد. به مدلی كه ‏تغييرات بتواند به درستی در آن انجام گيرد.

ولی در عين ‏حال ساختاري پايدار را برجود آورد، به صورتی كه ‏جزييات درگيرشده بدون بوجود آوردن خرابي در ساختمان و يا ‏شروع دوباره‌‌ی آن قابل اصلاح باشند. ‏با ما در محتوای انجام معماری سازمانی همراه باشید.

معماري اطلاعات همچنین از اصول مشابه در معماري ‏ساختمان به کار می برد تا بنيان صحیحی را براي ‏تصميم‌‌گيري درباره‌‌ی روش كلي مورد نظر، شیوه ی كاربرد ‏محاسبات و فناوري در هدايت عمليات، شامل تجاري يا ‏دولتي بوجود آورد. زيرمعماري‌‌ هاي درست شده در زمان ‏ايجاد طرح معماري اطلاعات دقيقا مشابه به همان نقشه‌‌هاي ‏معماري ساختمان هستند.

آن ها مشخص کننده راه‌‌ هايي ‏هستند كه اطلاعات و فناوري به مفهوم تمركز سيستم‌ ها و ‏توانایی های آن ها بر حمايت از احتیاج های مشتريان درحال ‏کنون و آينده با يك روش كارآمد و اثرگذار مي‌‌توانند ‏مورد کاربرد قرار گيرند.‏اگرچه بايد دقت داشت كه يك معماري اطلاعات، فقط ‏يك مجموعه از مستندات نيست.با ما در ادامه ی مقاله ی انجام معماری سازمانی همراه باشید.

به دلیل آن كه مقاصد، اهداف و ‏ماموريت‌‌ ها همیشه در حال تغيير هستند. بنابراین، ‏زمانی كه معماري اطلاعات تهيه شود، يا حتي وقتی كه ‏قسمتی از‎ ‎آن‎ ‎تكميل شد، هر مولفه اي احتمال دارد درصورت ‏احتیاج تغيير نمايد. در اين سعی، مهم فعاليت مستندسازي ‏و به روز نگهداري تغييرات از يك مدل معماري اطلاعات، ‏يك خواست بخصوص و گام اثرگذار در حفظ دستاورد هاي‎ ‎آن‎ ‎تلقي ‏مي‌‌ گردد.‏

معماري مرجع

هر عنوانی براي خود مدل مرجع دارد. معماري مرجع براساس بر مدل مرجع است. اگر مدل مرجع را به ‏مولفه‌ هاي نرم‌افزاري نگاشت نماييم بصورتی كه گردش اطلاعات میان اين مولفه‌ ها را بتوان نشان داد معماري ‏مرجع بوجود آورده‌ايم. اساسا اين مولفه‌ هاي نرم‌افزاري علل پياده‌سازي وظيفه‌مندي تعريف شده در نوع مرجع ‏مي‌باشند.

به گونه ديگر در مدل مرجع مولفه‌ هاي مورد احتیاج و تعريف آن ها معین گرديده است. همینطور وظيفه ‏اين مولفه‌ ها و ارتباط آن ها معین گرديده است. در صورتيكه بشود يك نگاشت نرم‌افزاري بین اين مولفه‌ ها و ‏مولفه‌ هاي نرم‌افزاري برقرار نمود يا به گونه ديگر براي اين مولفه‌ ها نرم‌افزار طراحي كرد و ارتباط بین ‏مولفه‌ ها و مولفه‌ هاي نرم‌افزاري را معین نمود آنگاه به يك معماري مرجع دست خواهيم يافت.‏

در نتیجه نقش مدل مرجع تقسيم وظيفه‌مندي‌ ها و شناسائي مولفه‌ هايي با وظايف معین مي‌باشد، در صورتی كه ‏نقش معماري مرجع انطباق اين مولفه‌ ها با قسمت های نرم‌افزاري و برقراري نگاشتي مابين آن ها است. اين نگاشت ‏اساسا يك به يك نيست.

در نتیجه مي‌ توان بیان کرد انجام معماری سازمانی ابزاري است كه در اختيار فراهم‌كنندگان عملکرد ‏مي‌ تواند قرار داشته باشد تا بتوانند با یاری و بكارگيري آن براي هر گونه مسئله شبیه به آن در زمینه معماري ‏مرجع عملکردی مناسب با آن ارائه نمايند.‏

با ما در سئو تهران همراه باشید.

شماره تماس و ارتباط در تلگرام و واتساپ

09367511706

“شما می توانید ما را در شبکه های اجتماعی Facebook ،Telegram و instagram دنبال کنید“

پشتیبانی سایت

اداره پیج اینستاگرام

ادمین اینستاگرام